(فیلم) سند تخریب مسجد سلیمان; آیا دنبال کننده ای به رختکن داوران رفت؟ویدئویی که یزدی مدیرعامل نفت مسجد سلیمان منتشر کرده است: «چرا افشین پیروانی را بین دو نیمه تیم داوری اسکورت کرد؟» این اقدام او ما را مشکوک کرد! رختکن داور اما حالا حرفش را اصلاح کرد.