(فیلم) دزدها در اوکراین چراغ انرژی الکتریکی می پیچند!
وضعیت امنیتی ویژه ناشی اجتناب کرده اند مبارزه، اوکراین را به بهشتی برای دزدان تغییر کرد. افراد اوکراین انتخاب گرفتند همراه خود چهره دزدان برخورد کنند، آنها را به تیرهای انرژی الکتریکی بزنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس‌هایشان را در وب‌های اجتماعی چاپ شده کنند، روشی کدام ممکن است مورد انتقاد گروه‌های حقوق بشری است، با این حال رادای برتر سریع این مد را متعهد شدن کرده است. .