فرار شگفت انگیز از تخت سوزان، زن با جای زخم سزارین در سبد حمل شد، «انرژی مثبت» سامری خوب – اروند نیوز


در عشق و شجاعت در چین، داستان‌هایی را برجسته می‌کنیم که روح انسان را تجلیل می‌کنند که در آن دو زن برای فرار از آتش از یک آپارتمان طبقه سوم پریدند، یک مادر تازه وارد در سبدی برای جلوگیری از درد بعد از سزارین، و یک سامری خوب. سنگ ها را از بین می برد. از بزرگراه