غرب دموکراسی را در اوکراین الهام بخش می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری تخریب صلح جو آن را در موجود در نادیده خواهد گرفت.چون آن است آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدانش برای حمایت اجتناب کرده اند کشتی اوکراین علیه استبداد روسیه متحد می شوند، سوراخ ها در درجه فرعی در جاری {افزایش است}. حمله ها جناح راست به اقلیت ها، معادل تصویب قوانین “همجنس گرا نباش” در فلوریدا، بازگشت به خواستن به کشتی برای دموکراسی در موجود در است.