عکس ها: نمایشگاه ساعت ژنو
بهترین مناسبت ساعت سازی به همان اندازه کنون در ژنو سوئیس همراه خود حضور ۳۸ برند اصلی ساعت برگزار شد.