عکس ها: دانشکده تجاری شریف پس اجتناب کرده اند ۲ سال بازگشایی تبدیل می شود
همراه خود ادعا زودتر دانشکده تجاری شریف، پس اجتناب کرده اند ۲ سال آموزش دیجیتال، جمعی اجتناب کرده اند دانشجویان این دانشکده همانطور که صحبت می کنیم ۲۰ فروردین ماه به مدرسه بازگشتند.