عکس باورنکردنی از مجرمان دستگیر شده!


خرداد: انتشار عکسی از گروهی از تبهکاران دستگیر شده در پروژه کارآگاهی پلیس تهران که از نشان دادن چهره خود ابایی ندارند در شبکه های اجتماعی بازتاب زیادی داشت.

حسن شمشادی نوشت: برخورد با مجرمان باید قانونی و آموزشی باشد و به مجرمان هشدار داد که دیگر مرتکب جرم نشوند. یقین و قطعیت برای برخی از مجرمان و برای برخی دیگر از جمله این تعداد شاید نه!

عکس باورنکردنی از مجرمان دستگیر شده!