عمران خان، نخست وزیر پاکستان آگاه است کدام ممکن است همراه خود وجود رای به س toال کردن وی به نبرد یکپارچه خواهد داد


عمران خان، نخست وزیر پاکستان روز پنجشنبه ذکر شد کدام ممکن است به نبرد یکپارچه خواهد داد از همراه خود رای برکناری وی مواجه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز جمعه همراه خود افراد سخنرانی خواهد کرد.
سالن دادگاه بامداد پنجشنبه انتخاب خان را مبنی بر ممانعت اجتناب کرده اند رای پارلمانی کدام ممکن است نیازمند برکناری وی بود، لغو کرد. او اکنون باید روز شنبه همراه خود رای گیری گذراندن شود.
او پس اجتناب کرده اند باخت در پایین در توییتر ذکر شد: “من می خواهم همه وقت برای باک جنگیده ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه فینال توپ برای باک می جنگم.” وی افزود کدام ممکن است روز جمعه مقامات شخصی را تشکیل داد.