علت تغییر معاون سیاسی وزیر کشوروزیر کشور: حمله رسانه های مخالف به این تغییر مهم نیست. رسانه های خارجی همیشه نمی درخشند و از انتخاب یک فرد مثبت و مفید که مسئولیت های سنگینی را بر دوش می کشد انتقاد نمی کنند، هرچند برای ما ارزشی ندارند، زیرا واضح است که به دنبال درک عمیق مشکلات و تصمیمات ما نیستند. .