عدم استقبال صنعت اجتناب کرده اند نوآوری در نتیجه شکست صنایع استاندارد تبدیل می شود


به گزارش شفاف به نقل اجتناب کرده اند پایگاه {اطلاع رسانی} الوکیل آموزشی، سورینا ستاری در نشست هم اندیشی فروش ساخت داده ها بنیان در نمایندگی های عظیم ذکر شد: برخی اجتناب کرده اند نمایندگی های دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی اجتناب کرده اند نوآوری استقبال نمی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری نوآوری سرمایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب ارزش افزوده آنها را تعدادی از برابر می تنبل.

وی ذکر شد: در تعدادی از سال قبلی امتحان شده های زیادی برای تعیین کنید دادن به اکوسیستم فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری در ملت {انجام شده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات زیادی را متحمل شده ایم کدام ممکن است همراه خود وجود همه سبدها این هدف محقق شده است. داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها هنری مرتفع است.”

الستی همراه خود ردیابی به اینکه فضای فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری اجتناب کرده اند دانشکده ها آغاز شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه بازار یکپارچه می تواند داشته باشد، خاطرنشان کرد: سهم صنایع عظیم بیش از حد نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید امتحان شده کنیم این سهم را افزایش دهیم.

معاون آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری رئیس جمهور همراه خود تاکید بر اینکه صنعت همراه خود تاسیسات تولیدی منحصر به فرد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید روبرو شویم کدام ممکن است مدیریت تاسیسات تولیدی در نتیجه رشد ملت نمی شود، خاطرنشان کرد: برای تحمیل صنعت باید سویه ها طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند داده ها فنی محلی استفاده کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ جاده ساخت را اجتناب کرده اند کشورهای تولید دیگری خریداری کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده ساخت کننده شوید.

وی ذکر شد: صنایع برای رشد به امکانات بنگاه های داده ها بنیان خواستن دارند. این در حالی است کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند صنایع معادل کشاورزی کدام ممکن است باقی مانده است فناوری از آنها به خوبی تأثیر می گذارد نکرده است همراه خود مشکلات زیادی مواجه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیت واردات {در این} بخش بیش از حد است.

الستاری مقامات نفت را به مقامات اضافه وزن را انتخاب کنید و انتخاب کنید چابک تشبیه کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تاکید بر اینکه مقامات تکیه کن به نفت، مبانی انگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پا گیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش استاندارد آن به سختی همراه خود نوآوری شرح داده می شود، ذکر شد: ملایم شده است کدام ممکن است نوآوری خصومت است. این به معنای شکست صنایع استاندارد است. دانشکده نفت محور مشکلات محله را رفع نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهم تحمیل دانشکده های عصر سوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارم در ملت در گرو نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا فناوری به صنعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین نیازهای دانشکده است.

معاون آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری ریاست جمهوری نمایندگی های داده ها بنیان را به معنای بخش شخصی در بخش پژوهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصریح کرد: به معنای واقعی کلمه هستند مشکلات محله، مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع اجتناب کرده اند طریق محصولات داده ها بنیان رفع تبدیل می شود، به همین دلیل باید اکوسیستم را رشد دهیم. نمایندگی های داده ها بنیان.»

السطیری همراه خود ابراز خرسندی اجتناب کرده اند تشکیل همدلی سراسری برای رشد نمایندگی های داده ها بنیان، ذکر شد: این مناسبت نتایج خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید موثری برای ملت به در کنار می تواند داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهد اتفاقات خوبی برای بلند مدت این اکوسیستم خواهیم بود. امیدواریم این همدلی یکپارچه داشته باشد.

معاون آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری ریاست جمهوری همراه خود ردیابی به همکاری خوشایند معاونت آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت صمت، ذکر شد: همکاری های دوجانبه تعیین کنید گرفته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری مقامات ممکن است اتفاقات خوبی را جستجو در داشته باشد.

نمایندگی های داده ها بنیان لوکوموتیو اقتصاد ملت هستند

سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت نمایندگی های داده ها بنیان را لکوموتیو مالی ملت توضیح دادن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: این واحدها معادل لکوموتیوهایی هستند کدام ممکن است سایر خودروهای اقتصادی را به حرکت در می آورند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهم این نمایندگی ها باید در رشد ملت باشد.  آسانسور شده است.”

وی افزایش سهم نمایندگی های داده ها بنیان در ساخت داده ها را حیاتی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: طی سال های قبلی اقدامات موثری برای رشد اقتصاد داده ها بنیان {انجام شده} است کدام ممکن است اکوسیستم این تیم ها انبساط کرده است. بطور قابل توجهی در ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید الزامات ورزش آنها تعیین کنید گرفته است.

وزیر صمت همراه خود ردیابی به حضور ۵۰ نمایندگی داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰ نمایندگی عظیم مالی {در این} نشست ذکر شد: معتقدیم در فضای نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سمت در دسترس بودن فناورانه تعیین کنید گرفته، نمایندگی های داده ها بنیان در جاری حاضر شرکت ها هستند با این حال انواع نامزدها باقی مانده است در حد جذاب است.

وی همراه خود ردیابی غیر از تمیز نمایندگی های عظیم در نظام فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری، ذکر شد: انبساط اقتصاد داده ها بنیان نیازمند ورود این نمایندگی ها به این بخش است. این نشست نیز همراه خود هدف پیوند نمایندگی های عظیم مالی همراه خود تیم ها، شرکت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازارهای داده ها بنیان شخصی برگزار شد.