عالی کارشناس اجتناب کرده اند استفاده اجتناب کرده اند “خانمها آراسته” در تلویزیون انتقاد می تدریجی
مشاور مجلس خبرگان مدیریت اظهار داشت: متأسفانه در برخی اجتناب کرده اند فروش رادیویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیونی خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنان را زینت می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای تبلیغ کالا استفاده می کنند در حالی کدام ممکن است جایگاه زن بعدی اجتناب کرده اند کسب درآمد است. کالا.”