طرفدار طلایی به گل محمدی بعد اجتناب کرده اند اشکال عظیم پرسپولیس


توصیه طلایی به گل محمدی بعد از مشکل بزرگ پرسپولیس

مشکلات بی نظیر پرسپولیس در دل گزینه ها فنی این کارکنان نهفته است. اینکه برخی اجتناب کرده اند هواداران پرسپولیس عصبانیت یحیی هر دو اظهارات این کارکنان را انگیزه ناکامی این کارکنان می دانند، شفافیت فنی این کارکنان را به امتیازات پیش پا افتاده تقلیل می دهد. الزامی نیست کدام ممکن است معلم کارکنان قهرمان در دیدارهایش استعداد داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ این فصل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ در فصول قبلی اینطور نبود.

خاص است کدام ممکن است پرسپولیس اشکال فنی دارد، سبک تفریحی این کارکنان تکراری را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل پیش سوراخ بینی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرمزها حمله ها شخصی را ساده اجتناب کرده اند جناحین لبه ها این سیستم ریزی می کنند، تقریبا همه گیمرها در فصل جدید دچار افت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاحات پی در پی در جاده حفاظت قلبی شدند. ، مهاجم، نوک، داخل دروازه هر دو حفاظت چپ، وفاداری را اجتناب کرده اند مخلوط کردن این کارکنان بگیرید.

تعویض های یحیی {در این} فصل معمولا نتیجه معکوس دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر شاهد اصلاح سیستم کارآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفیدی در کل مسابقه هستیم. در دیدار مقابل آلومینیوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نیم ساعت پایانی هیچ راه رفع مشخصی {برای تغییر} الگو تفریحی وجود نداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرسپولیس به خوانایی اجتناب کرده اند اتفاقی کدام ممکن است می افتاد راضی بود. این کارکنان صدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدها در کل مسابقه شیوع شخصی را {در این} فصل اجتناب کرده اند کف دست داده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنگام امتحان شده برای بازگشت فوق العاده امیدوار است کدام ممکن است اجتناب کرده اند جناحین سرویس دهد. در تمام فصل بین هافبک های دفاعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدافعان میانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه پایین اوج مدافعان سوراخ عمیقی وجود داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه حلی برای آن پیدا نشده است. یحیی گل محمدی باید خیلی زود این مشکلات مهم فنی را ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای تعمیر آنها گام بردارد.