صحبت های خطرناک جواد خیابانی
به هر حال جواد خیابانی همچنان با همان شیوه و کاربرد در صداوسیما فعال است و پس از مهاجرت مزدک میرزایی و انزوای عادل فردوسی پور اکنون یکی از خبرنگاران مهم رادیو محسوب می شود. درست است که خیابانی بیشتر سعی می کند خود را خبرنگار جلوه دهد، اما گاهی در حین گزارش جملاتی می گوید که باید مواظب آنها باشد!