صحبت از جنسیت، Batmaid “من سعی کرده ام آن را یک استاندارد، نه یک بیانیه.” ویدیو


لطفا از مرورگر کروم برای دریافت آسان تر پخش کننده ویدیو استفاده کنید

بت مید، مهاجم زن آرسنال و انگلیس، در مورد تمایلات جنسی خود صحبت کرده است و امیدوار است که با الگوبرداری از بازی مردان بتواند از همین روش پیروی کند و شکاف را پر کند.