صبحانه خبری، ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱؛ از اعلام قیمت های جدید پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تا کنترل گرانی ها با همکاری بسیج
صبحانه خبری، ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱؛ از اعلام قیمت های جدید پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تا کنترل گرانی ها با همکاری بسیج