شرایط انتقال مستمری به فرزندان


شرایط انتقال مستمری به فرزندان

یکی از مسائل مهمی که مستمری بگیران تامین اجتماعی و تامین کشور و خانواده هایشان با آن مواجه هستند، شرایط واگذاری مستمری به فرزندانشان است.

بر اساس بند ۲ ماده ۸۳ قانون تامین اجتماعی، سهم هر فرزند از مستمری پدر یا مادر ۲۵ درصد مستمری والدین او است. اگر کودک هر دو والدین خود را از دست داده باشد، این سهم دو برابر می شود.

همچنین در صورتی که یکی از بازماندگان بازنشسته فوت کند یا خود فوت کند و یا واجد شرایط دریافت مستمری شود، سهم وی بین سایر مستمری بگیران تقسیم می شود.

سهم حقوق بازنشستگی کودکان در قانون کار ملی

مواد ۸۲ و ۸۳ قانون کار کشور به این امر تصریح دارد. در صورت فوت یک کارمند دولت، نیمی از مستمری آنها به وراث قانونی آنها پرداخت می شود. مگر اینکه علت فوت خدمت باشد که در این صورت کل حقوق متوسط ​​کارمند به عنوان حقوق خدمت به وراث او پرداخت می شود.

طبق ماده ۸۷ همین قانون، حقوق بازنشستگی کارکنان دولت بر خلاف قانون تامین اجتماعی بین وراث آنها به طور مساوی تقسیم می شود. بنابراین سهم فرزند از مستمری پدر یا مادر با سایر وراث برابر است.

تفاوت دیگر در خصوص واگذاری حقوق بازنشستگی به فرزندان این است که در مورد کارمندان دولت، اگر مستمری و سهم یکی از وراث به هر دلیلی قطع شود، آن سهم به سایر وراث منتقل نمی شود. به نفع صندوق بازنشستگی ثبت می شود.

شرایط انتقال مستمری به فرزندان

میزان مستمری انتقالی به فرزند بین کارمندانی که متعلق به موسسه بیمه اجتماعی هستند و کارمندانی که متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری هستند متفاوت است. البته از سال ۱۳۹۰ و با تصویب قانون حمایت خانواده، شرایط انتقال مستمری به فرزندان تغییر کرد.

بر اساس ماده ۴۸ قانون جدید کمک خانواده «فرزندان اناث در صورت بیکار یا بدون شوهر و فرزند ذکور تا سن بیست سالگی از این حقوق برخوردار می شوند». پس از آن، معلولان تنها در صورت نیاز یا شاغل در آموزش عالی از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان بهره مند می شوند.

بر اساس این ماده شرایط انتقال مستمری به فرزند به شرح زیر است:

برای انتقال مستمری به دختر محدودیت سنی وجود ندارد. فرزند دختر تا زمانی که ازدواج نکرده و شغلی نداشته باشد مستمری دریافت می کند.

سن دریافت مستمری پدر یا مادر برای فرزند ذکور تا ۲۰ سال می باشد. فرزند ذکور پس از این سن فقط در صورت از کارافتادگی یا اشتغال به تحصیل در دانشگاه حق استفاده از حقوق بازنشستگی والدین خود را دارد.