شاخص کل بورس در حال حاضر ۲۷ فروردین ۱۴۰۱



شاخص کل بورس در پیشنهادات در حال حاضر بازار سرمایه همراه خود ۱۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۳۹ واحد انبساط به رقم منصفانه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۶۷ هزار واحد رسید. شاخص کل همراه خود همین معمول وزنی ۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۷۵ واحد افزایش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به رقم ۳۸۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۳۹ واحد رسید. {در این} بازار ۴۸۴۰۰۰ قیمت کاهش یافته به خوب ارزش ۴۶۵۷۴ میلیارد ریال تکمیل شد.