سفیر وقت ایران در نیکاراگوئه: ادعا "بخشودگی بدهی نیکاراگوئه توسط احمدی نژاد" غلط است
سفیر وقت ایران در نیکاراگوئه اخبار منتشر شده در رابطه با لغو بدهی نیکاراگوئه به ایران توسط محمود احمدی نژاد را تکذیب کرد و گفت: نه آقای احمدی نژاد، نه وزیر امور خارجه و نه سفیر اجازه و حق چنین کاری را نداشتند. یک چیز و آنها می خواهند آن را انجام ندهند