سفارت ایران به گزارش تایمز پاسخ دادتایمز {در این} گزارش مدعی شده است؛ انگلیس همراه خود خطرات امنیتی قابل توجهی اجتناب کرده اند جانب ایران مواجه است. {در این} گزارش مدعی شد کدام ممکن است ایران «انگلیس را شیطان کودک نوپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیطان عظیم (آمریکا) توضیح دادن می تدریجی: ایران شناخته شده به عنوان اهرمی در ورزشی های سیاسی شخصی برای گرفتن غربی ها شناسایی شده است است.