زمان کم را بهانه ای جلوگیری از تنظیمات خوش بینانه در گروه سراسری نکنید. مانکن ۲۰۲۲ ایران باید جاه طلبانه تر باشدزمان کم را بهانه ای جلوگیری از تنظیمات خوش بینانه در گروه سراسری نکنید. مانکن ۲۰۲۲ ایران باید جاه طلبانه تر باشد