زلزله بازار سهام در اواسط ژوئندیروز به استثنای نماگر اصلی شاخص همگن نیز افت قابل توجهی را به ثبت رساند که حاکی از افت شدیدتر نمادهای بازار کوچک نسبت به نمادهای شامل شاخص است. به نظر می رسد در شرایط نامشخص بورس و عدم وجود محرک های قابل اعتماد، بازار به سمتی رفته است که در مواجهه با اخبار و شایعات نامطلوب حساسیت قابل توجهی از خود نشان می دهد و بیش از هر زمان دیگری به افزایش ریسک سیستماتیک پاسخ می دهد.