رویایی ترین قهرمان گذشته تاریخی در پیش بینی استقلال استآبی های پایتخت در صورت تکرار الگو به اتمام رساندن هفته های پایانی نیم فصل اول در نیم فصل دوم، می توانند به رکورد خاصی انگشت یابند.