روزنامه های پنجشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۱اصل بی نظیر شخصی سازی ایران خودرو، واژگونی قتل اطلاعات آموزان مشهدی، مشکل پرجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید… اجتناب کرده اند جمله شکنندگی های مطبوعات در حال حاضر است.

عکس های صفحه اول روزنامه های پنجشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۱ را بیانیه می کنید: