روزنامه دولت: سخنان رئیسی تحریف شده است. او به معترضان نگفت «پرواز».
روزنامه ایران نوشت: شبکه های خبری ماهواره ای مرتبط با جریان مخالف دولت سخنان رئیس جمهور در تجمع دانشجویان دانشگاه الزهرا روز گذشته را قطع و تحریف کردند و مدعی شدند که رئیس جمهور معترضان را مگس خوانده است. وی با اشاره به تلاش های نافرجام دشمنان برای تخریب دانشگاه خطاب به دشمنان می گوید: ای مگس های عرصه سیمرغ…