روزنامه اسرائیلی: سخنرانی های نتانیاهو ۱۱ سال است کدام ممکن است مورد سوء استفاده قرار خواهد گرفت
روزنامه عبری جروزالم پست گزارش داد کدام ممکن است مکالمات رئیس مخالفان رژیم صهیونیستی در دوران نخست وزیری وی اجتناب کرده اند سال ۲۰۰۸ به همان اندازه ۲۰۱۹ ضبط شده است. طبق داستان ها، این تجهیزات در سال ۲۰۰۸ روزی کدام ممکن است ایهود اولمرت نخست وزیر بود نصب شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در زمان روی کار روبرو شدن نتانیاهو نادیده گرفته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مذاکرات ۱۱ ساله نتانیاهو نوک داد. مرد ۱۲ ساله او پرونده شناسایی شده است.