رضایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدوده NPR NPR – دانلود اطلاعات


موقعیت یابی‌های NPR اجتناب کرده اند کوکی‌ها، فناوری‌های اشاره را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذخیره‌سازی خیلی شبیه، را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش درمورد به دستگاهی کدام ممکن است برای ورود به موقعیت یابی‌های ما استفاده می‌کنید (مجموعاً «کوکی‌ها») استفاده می‌کنند به همان اندازه تبصره، توجه کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص کاربری ممکن است را افزایش بخشند. خصوصی کردن پیام‌های حامیان NPR، حاضر شرکت ها اجتماعی. مشخصه های رسانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزیابی بازدید کنندگان NPR این دانش همراه خود رسانه های اجتماعی، حمایت پولی، ارزیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر فروشندگان هر دو حاضر دهندگان شرکت ها به اشتراک گذاشته تبدیل می شود. جزییات را ببینید.

می توانید فشار کنیدمحدوده های ممکن استدر زیر مروری بر ابزارهای مدیریت کوکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند آنها برای محدود کننده استفاده اجتناب کرده اند کوکی ها هنگام بازدید اجتناب کرده اند آنلاین موقعیت یابی های NPR است. این صفحه علاوه بر این ارائه می دهیم می گوید کدام ممکن است چگونه می توانید کوکی ها را رد کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همچنان به موقعیت یابی های NPR ورود داشته باشید، را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانید در هر بار امکان های کوکی شخصی را روی این ابزارها ترتیب کنید. اگر فشار کنید “قبول کن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده بدهدر زیر، ممکن است تصدیق می‌کنید کدام ممکن است محدوده‌های کوکی ممکن است در آن ابزارها رعایت می‌شود، در هر مورد دیگر همراه خود استفاده اجتناب کرده اند کوکی‌ها در موقعیت یابی‌های NPR موافقت می‌کنید.