رده بندی فیفا؛ ایران با وجود ۲ پله دوباره تیم اول آسیاستفیفا از آخرین فوتب فوتب ت ت م م رونم رونم با توجه به م فوتب فوتب یر رده بیست دنی یست یست یست یست یست itize. در صدر فیف فیف م قرocket د تیم‌ه تیم‌ه م م آرژ آرژ فر فر نگ و سپ سپ رده‌ه ت ت ج گرفته‌ گرفته‌ گرفته‌ گرفته‌ گرفته‌ گرفته‌ شده‌ گرفته‌ شده‌.