رئیس گروه اطراف زیست: به تذکر ما اصلاح چالش پتروشیمی میانکاله اشتباه است/ مختصر نمی آییم
علی سلاجه معاون رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس گروه ایمنی اطراف زیست اظهار داشت: تیشه ای کدام ممکن است {برای شروع} عملیات اجرایی مجتمع پتروشیمی میانکالا انداخته شد، همراه خود ملاحظه به اینکه این چالش گمشده مجوز زیست محیطی است، اجتناب کرده اند تذکر ما گمشده شهرت است.