رئیس خطاب به مردم: عادلانه پرداخت کنیمرئیس جمهور در بخشی دیگر از سخنان خود با بیان اینکه تلاش می کنیم حقوق و دستمزد را توجیه کنیم، تصریح کرد: به همه اقشار جامعه می گویم هیچ یک از مطالبات شما برای حقوق و مزایا اشتباه نیست، بلکه اجازه دهید با پرداخت حقوق ها برخورد کنیم. عادلانه تا همه راضی باشند. .