دوران جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرگرم کننده به درآمد فینالیست ها
یکی اجتناب کرده اند طنز های فصل سوم مسابقه «خنداننده شو» محمد حسین توسلی بود کدام ممکن است توانست همراه خود رای افراد به فینال این مسابقه راه یابد. سرپرست این سیستم های او قیمت اجرای عالی این سیستم ۲۰ دقیقه ای را ۸ میلیون تومان تبلیغ می تنبل.