در عکسها: مهارلو فلامینگو – شیراز
در سال های فعلی {به دلیل} ضعیف بارندگی در استان فارس، فاجعه کم آبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصلی بودن دریاچه ها در استان پدیدار شده است. این امر باعث شد دریاچه مهارلو کدام ممکن است در محله شهر شیراز قرار دارد حدود نیمی اجتناب کرده اند سال به طور مناسب خشک شود. با این حال روزی کدام ممکن است دریاچه پر آب تبدیل می شود، میزبان طیف گسترده ای از پرندگان مهاجری است کدام ممکن است اجتناب کرده اند نیمکره شمالی به این قلمرو مهاجرت می کنند. فلامینگوها معمولاً در ابتدای بهار در دریاچه مهارلو شیراز دیده می شوند.