در حالت خستگی نیروی دریایی، نیروهای ذخیره اوکراینی عروسی می کنند – موقعیت یابی خبری گریهتعطیل بازخورد

اولین نفری باشید کدام ممکن است پیش حاضر را انجام می دهد.

ما منصفانه نامه الکترونیکی تایید برای شما ممکن است کشتی کرده ایم. برای تایید ساده لینک فعلی در پیام را دنبال کنید

لودر