داوری ورزشی استقلال – نساجی بی ارزش بی نظیر انحلال استقلال؟!


داوری بازی استقلال - نساجی مقصر اصلی انحلال استقلال؟!

یکی اجتناب کرده اند جنجالی ترین صحنه های ورزشی استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید النساج کدام ممکن است مورد انتقاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتراض فرهاد مجیدی قرار گرفت، گلی بود کدام ممکن است آرمان رمضانی همراه خود ضربه بالا به ثمر رساند با این حال عرب البرگی داور مسابقه این گل را مردود ادعا کرد. آرم اجتناب کرده اند خطا مهاجم استقلال.

مجیدی پس اجتناب کرده اند این دیدار در نشست خبری ادعا کرد کدام ممکن است اگر گل آرمان رمضانی خطا می شد، تولید دیگری معلم نمی شد. با این حال برخی اجتناب کرده اند مشاوران داوری ادعا کردند کدام ممکن است این تصمیم {به درستی} هدف استقلال را رد کرده است. به نظر می رسد مانند است استقلالی ها روی خطا دقیق به خطا بالقوه رمضانی ملاحظه داشتند با این حال عرب برکی داور این دیدار ادعا کرد کدام ممکن است در آن صحنه آرمان رمضانی روی مدافع نساجی خطا کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطا نکرده است. قابل انجام است به معنای واقعی کلمه هستند {اتفاق بیفتد}.