دادستان کل کشور: رسیدگی به تخلفات در حادثه کلانشهر رو به اتمام استحجت الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور با اشاره به پرونده حادثه کلانشهر گفت: در دادگستری خوزستان پرونده تخلفات در حال رسیدگی است و رو به اتمام است، اما تحقیقات در خصوص خسارات و تلفات انسانی در حال انجام است. حقوق ها را پیگیری خواهیم کرد.» در این حادثه انسان ها تحت درمان هستند.