خوب شهروند افغانستانی در سعدآباد تهران کشته شدسخنگوی گروه شومینه نشانی تهران اجتناب کرده اند فوت خوب نفر بر تأثیر سقوط در چاه در سعدآباد خبر داد.

جلال ملکی اجتناب کرده اند در حال مرگ خوب نفر بر تأثیر سقوط در چاه واقع در سعدآباد خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: ساعت ۱۳:۴۲ بلافاصله خوب مورد سقوط در چاه در سعدآباد، جاده علامه جنوبی به نظام ۱۲۵ گفتن شد. شهرداری تهران. شومینه نشانی.

سخنگوی گروه شومینه نشانی تهران اظهار داشت: بلافاصله ۲ ایستگاه به در کنار از کیت پشتیبانی به محل اعزام شدند کدام ممکن است شومینه نشانان در مدت ۴ دقیقه در محل حاضر شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متوجه شدند در یک واحد سرمایه گذاری عمرانی در جاری حفاری، زوایای عمیق در چاه قرار دارد. علاوه بر این روی آب.

وی اظهار داشت: کارمند ۲۶ ساله افغانی به موجود در چاه سقوط کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کف چاه غرق شد. شومینه نشانان همراه خود هشدار مناسب عملیات را تحریک کردن کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود موافقت اورژانس مصدوم را کدام ممکن است جان شخصی را اجتناب کرده اند کف دست داده بود اجتناب کرده اند چاه پوست کشیدند.