خواه یا نه خنجر بازیگران هخامنشی اجتناب کرده اند آب سطح به اینجا رسید؟
مناقشه بر بالا صحت خنجر طلایی منسوب به اردشیر اول هخامنشی شکسته نشده دارد. مهرداد ملک زاده یکی اجتناب کرده اند سنتی شناسانی است کدام ممکن است اصالت این «آکیناکه» را به مشکل کشیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان می تنبل کدام ممکن است چیزی به این شکوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراوانی {نمی تواند} یکباره به نظر می رسد شود، شناسنامه ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی داند اجتناب کرده اند مکان آمده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس هر دو اجتناب کرده اند مکان آمده است. . جعل را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاچاق جرم علیه سنت ایرانی است هر دو جعل شده است.