خواه یا نه جهش Corona XE به ایران رسیده است؟
از طریق همراه خود ملاحظه به داده ها ممکن است سویه BA 2 از طریق دنیا شایع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تذکر نمی رسد اجتناب کرده اند دنیا کنار باشیم.