خبر خوش برای رئیس سندیکای بارفروشان: قیمت گوجه فرنگی کاهش کشف شد!
قیمت حال هر کیلوگرم گوجه فرنگی در میدان مرکزی {به دلیل} مازاد در دسترس بودن اجتناب کرده اند ۹ به ۱۲ هزار تومان رسید.