خاطرات منصفانه کارگردان آمریکایی برای اداره تئاتر ایران در دهه ۱۹۲۰. نیمه سوم: پوشش اجرایی ایجاب می تدریجی کدام ممکن است ملاحظه به تخلیه اجرا می کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره اجتناب کرده اند سمت چپ جلب شود.
در آن نقطه پوشش اجرایی درهم آمدن است جلب ملاحظه {به سمت} چپ همراه خود صدور نمایشنامه را انتخاب کنید و انتخاب کنید … بود. اتفاقاً وزیری کدام ممکن است در سمت راست افراطی بود این دستورها را داد. به ترتیب، مقامات راست افراطی اجتناب کرده اند این دیدگاه پیروی کرد به همان اندازه اجتناب کرده اند پوشش سیاسی منحرف شود. به دلیل اداره پلیس اجرا می کند را آشکار کرد …