حناچی، شهردار سابق تهران هشدار داد: طرح ملی مسکن ۱۰ برابر آپارتمان های چند آپارتمانی به محدوده شهر اضافه می کند.


حناچی، شهردار سابق تهران هشدار داد: طرح ملی مسکن 10 برابر آپارتمان های چند آپارتمانی به محدوده شهر اضافه می کند.

روزنو پیروز حناچی شهردار سابق تهران در روزنامه شرق نوشت: به بهانه اقدامات ملی مسکن به نکات قابل توجه و نگران کننده ای اشاره می کنم.

در مورد مسکن بیشتر از جمله اینکه دولت می خواست از منابع ملی و یا حتی از اراضی داخل مرزی زمین تهیه کند و افزایش مساحت شهرها یکی از پیامدهای آن بود و متاسفانه با توجه به طبق آمار من، ما در حال حاضر ۱۰ برابر تجربه چند آپارتمان داریم. ما محدوده شهرهای خود را گسترش داده ایم و به این کار ادامه خواهیم داد. این امر قطعاً پیامدهای جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت و هزینه های مدیریت شهری را افزایش می دهد و اراده برای تحمیل مشکلات بیشتر به شهرها هزینه های اداره امور شهرها افزایش می یابد و پیامدهای جبران ناپذیری برای ارائه خدمات به شهرداری ها خواهد داشت. باید در نظر گرفته شود.

کسانی که با موضوع مسکن در شهرهای بزرگ سر و کار دارند معمولا راه حل آن را در کاهش تراکم شهری، افزایش مساحت شهری و تسهیل ساخت و ساز می دانند. معمولاً کسانی که این دیدگاه را دارند می گویند برای حل مشکل مشاغل و خروج کشور از رکود اقتصادی باید تراکم را بفروشیم یا تعداد واحدهای مسکونی را بر اساس تقاضا تهیه کنیم، چرا که مطالعه ما در سال ۱۳۹۸ نشان می دهد که این سخنی نادرست است و هیچ کدام ارائه نمی شود و امکان تشویق بیشتر به مهاجرت به شهرهای بزرگ نیز از پیامدهای آن است.

سرشماری سال ۱۳۹۴ نشان داد که ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در تهران داریم. یعنی واحد مسکونی ساخته شده اما به متقاضیان تحویل داده نشده است و اصرار بیشتر بر این موضوع به این مشکل دامن می زند. قانون محلی ظرفیت های حمایت از مسکن اقشار کم درآمد را ذکر کرده است، اما به هر حال باید به این موضوع توجه همه جانبه شود و فقط یک محور نباشد. اگر قانون رعایت نشود و به آینده توجه نشود، اگر به بحران های ناشی از مشکلات زیرساختی توجه نشود، با شهری روبرو هستیم که تا چند ساعت دیگر باید با قطعی آب یا برق مواجه شویم.