حسن زاده: رای دربی همانطور که صحبت می کنیم گفتن تبدیل می شود/ استقلال دفاعیه فرستاد


تن ۷۲

رای کمیته انضباطی مورد ملاحظه عامر را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهان قرار گرفت
۱. یحیی گل محمدی معلم خدمه فوتبال پرسپولیس {به دلیل} صنوبر پول به داور برای شلیک در میدان آزادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این دور هم زدن در دروازه درگاه تهران محکوم شد.
۲. مهدی ترابی {به دلیل} کوبیدن مشت گلمبور به سینه او به اعدام همراه خود چوبه دار محکوم شد.
۳. علی نعمتی {به دلیل} گلزنی در دربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید الهام بخش پس اجتناب کرده اند آن به ۷۴ ضربه شلاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ سال تبعید در امیرآباد محکوم شد.

نکته: هر رأیی غیر اجتناب کرده اند مفاد محتوای متنی بالا ممکن است سیگنال امتحان شده پایین صحنه خدمه تحقیقاتی مهندسی مقامات برای تضعیف خدمه ارشد تاج باشد.
را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می خواهم خدای توفیق هستم