حاضر راه حلی برای کاهش زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت برای طراحی احساس پیچیده


به گزارش شفاف، محمد دمین رحمنیه ذکر شد: پارچه لوله ای یکی اجتناب کرده اند پرطرفدارترین احساس ها در صنعت نساجی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاربردهای زیادی نیز دارد.

پارچه به حداقل رساندن لوله دارای قابلیت بالایی در جهت طولی است. با این حال در جهت اکولوژیک همراه خود مقیاس ضعیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناپایداری مواجه است. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است استفاده اجتناب کرده اند این احساس در کامپوزیت های لوله ای فوق العاده غیرمعمول نیست، این نقطه ضعف احساس به ساختار کامپوزیت لوله ای نیز منتقل تبدیل می شود.

{در این} تجزیه و تحلیل ابتدا امکان سنجی ساخت خوب پارچه لوله تغییر کرده است همراه خود پارچه اضافی در جهت محیطی کدام ممکن است به شما فرصت دهد نیروهای محوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حلقوی شناخته شده به عنوان م componentلفه آسانسور کننده در مخلوط کردن لوله را تحمل تنبل، تجزیه و تحلیل شده است.

سپس برای تحلیل تجربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظری ساختار هندسی پارچه تغییر کرده است در مقابل همراه خود پارچه اساس، هر ۲ احساس توسط احساسی افزار طراحی شبیه سازی شدند.

رحیمی نیا ذکر شد: اطمینان حاصل شود که استانداردسازی زیر متغیرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید یافتن نتایج از واقعی اجتناب کرده اند داده ها، الگوی های مش احساس توسط چاپگر سه بعدی همراه خود استفاده اجتناب کرده اند الگوهای ارائه شده توسط احساسی افزار طراحی ساخته شد. مجموعه عکس اجتناب کرده اند الگوی های چاپ شده پس اجتناب کرده اند اشباع رزین کامپوزیت شدند.

آزمایش‌های مکانیکی برای تعیین مقدار از دوام فشاری محیطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محاسبه مدول حلقوی الاستیسیته را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدرت فشار بر روی الگوی‌های جامعه چاپی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کامپوزیت‌های آنها تکمیل شد. سپس همراه خود سوئیچ الگوهای طراحی شده به احساسی افزار تحلیلی، خواص مکانیکی مذکور مورد تحلیل نظری قرار گرفت.

وی ذکر شد: در پایان نتایج شبیه سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزمایش همراه خود هم ارزیابی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تطابق خوبی بین آنها به کف دست به اینجا رسید.

تحقیق به سختی نماد داده است کدام ممکن است مدول الاستیسیته پارچه تیوب تغییر کرده است ۱۲۰ برابر اصولاً اجتناب کرده اند پارچه تیوب چاپی تغییر کرده است است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در توانایی آسانسور شده همراه خود احساس، مدول الاستیسیته پارچه تیوب تغییر کرده است ۳.۵ برابر اصولاً است. اجتناب کرده اند پارچه لوله های تغییر کرده است. پیدا شد.

رحیمی نیا گفتن کرد کدام ممکن است قدرت کرنش برای تمامی سازه ها در محدوده ۰۰۵/۰ به همان اندازه ۰۲۰/۰ مگاپاسکال بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان قدرت فشار در پارچه چاپی لوله تغییر کرده است ۲ برابر پارچه اساس است.

وی همراه خود ردیابی به اجرای این ساختار ذکر شد: همراه خود ملاحظه به اینکه کار نوک نامه به فرآیند های مختلف در بخش های مختلف {انجام شده} است، خروجی های این نوک نامه قابل استفاده در صنایع نساجی، کامپوزیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاربردهای پزشکی است.

تحقیق اصولاً روی احساس همراه خود استفاده اجتناب کرده اند آزمایش‌های مکانیکی تولید دیگری انجام می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جستجوی بودجه برای مونتاژ ماشینی برای ساخت احساس اجتناب کرده اند طریق لوله‌ها است.

تعدادی از بعدی بودن این تأثیر یکی اجتناب کرده اند بسیار قدرتمند عملکرد های این ساختار است. پرینت سه بعدی احساس ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل تجربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظری خواص مکانیکی احساس ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیبات آسانسور شده آنها اجتناب کرده اند مشهودترین عملکرد های این کار پژوهشی است.

{در این} تجزیه و تحلیل روی احساس پارچه کار کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تحلیل سازه های چاپی نیز نتایج خوبی درست مثل برای احساس پارچه تبصره شد.

وی ذکر شد: یکی اجتناب کرده اند مشکلات استفاده اجتناب کرده اند این مد اینجا است کدام ممکن است اگر خصوصی پارچه جدیدی را طراحی تنبل، ممکن است ابتدا اجتناب کرده اند سازه های چاپ شده برای مونتاژ آن اجتناب کرده اند تذکر امکان سنجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواص مکانیکی استفاده تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس ماشینی برای ساخت آن طراحی تنبل. احساس. این باعث کاهش قیمت های جستجو را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرعت بخشیدن به کارها تبدیل می شود.

قیمت این چالش کسب خوب چاپگر سه بعدی، فیلامنت خورده شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید رزین پلی اورتان برای کامپوزیت ها بود.

یکی اجتناب کرده اند فارغ التحصیلان دانشکده تجاری امیرکبیر همراه خود ردیابی به کاربردهای این چالش ذکر شد: اجتناب کرده اند جمله کاربردهای این چالش می توان به طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت داروها پیچیده شناخته شده به عنوان محافظت های محافظ را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور کننده خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروتزهای پزشکی ردیابی کرد.

تأمین: تجهیزات گلف خبرنگاران جوان