جعبه سیاه خلق پولطبیبیان همچنان مؤسسات وام دهی را مقصر می دانست که در دهه ۱۹۸۰ به سرعت رشد کردند. این موسسات با ایجاد سپرده های مطالبه بدون ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی، سرعت اعطای وام را افزایش داده اند و همچنین عدم نظارت صحیح بر این موسسات باعث شده روند اعطای وام به درستی انجام نشود و این وام سقوط کند. به دست چند نفر با حقوق بازنشستگی و نفوذ