جزئیات تخلیه یکی از ساختمان های بیمارستان حضرت رسول
توکلی گفت: تمامی خدمات اورژانس، تروما، جراحات و اورژانس های تنفسی و قلبی همچنان در بیمارستان پیامبر اعظم (ص) پذیرش می شود و تمامی خدمات ساختمان شماره یک و دو همچنان پابرجاست. ما بیمارستان جایگزین در منطقه غرب را ترجیح می دهیم تا در توزیع بیمار مشکلی نداشته باشیم.