جدیدترین قیمت زعفران در بازار


قیمت زعفران در ماه‌های اخیر بدون تغییر باقی مانده است و مقایسه قیمت‌ها نشان می‌دهد که محدوده قیمتی هر اونس از این ادویه با ارزشی بین…

جدیدترین قیمت زعفران در بازارجدیدترین قیمت زعفران در بازار

قیمت زعفران در ماه های اخیر بدون تغییر بوده و مقایسه قیمت ها نشان می دهد که محدوده قیمتی هر اونس این ادویه بین ۲۴۵ تا ۲۶۴ هزار تومان تثبیت شده است.

سال گذشته قیمت زعفران به دلیل حمایت دولت از زعفران کاران با اجرای طرح خرید تضمینی افزایش یافت و هر مثقال زعفران که در فروردین ماه ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان قیمت داشت، بیش از ۱۰۰ از مرز ۲۳۰ هزار تومان گذشت. درصد

جدیدترین قیمت زعفران در بازار