توئیت هسته زاکانی در بالا آلودگی هواشهردار تهران کدام ممکن است چندان دانستن درباره آلودگی هوا اظهار تذکر نمی شود، در توئیتی نوشت کدام ممکن است دستاوردهای {صلح آمیز} هسته مرکزی جمهوری اسلامی سرمایه های سراسری افراد ایران است.

علی رضا زاکانی شهردار تهران به رویداد روز سراسری فناوری هسته ای در صفحه خصوصی شخصی همراه خود تاکید بر اینکه فناوری هسته ای سرمایه سراسری افراد ایران است، نوشت: دستاوردهای {صلح آمیز} قدرت هسته ای جمهوری اسلامی، سرمایه سراسری است. ایران. افراد ایران.”

وی یکپارچه داد: محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود این عوامل مثبت خواست مشترک نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه افراد است. غربی ها به هیچ وجه {نمی توانند} این خواست تاریخی ملت غول پیکر ایران را اصلاح دهند.