تقابل جبهه پایداری با اصولگرایان در داستان رستم قاسمیدر زیر پوست خبر دستگیری مشاور ارشد وزیر راه و شهرسازی، خبرهایی وجود دارد که شاید چندان در دسترس مردم نباشد. برخی از تحلیلگران مسائل سیاسی بر این باورند که این اتفاقات حاصل انشعابی است که پس از انتخابات ۱۴۰۰ در بین اصولگرایان رخ داد.