تفاهم نامه ستاد امر به معروف و دانشگاه علمی کاربردی: برگزاری دوره های کوتاه مدت مهارتی برای فعالان امر به معروف و نهی از منکر.
همکاری مشترک دانشگاه جامع علمی کاربردی و ستاد امر به معروف و نهی تا منکر با امضای تفاهم نامه آغاز شد. بر اساس این تفاهم نامه، ارتقای کیفی فعالیت های امر به معروف و نهی از منکر با برگزاری دوره های کوتاه مدت برای فعالان امر به معروف و نهی از منکر در نظر گرفته شده است.