تظاهرات محصه امینی ایران را تکان داد، اما انقلاب دوم هنوز روی کاغذ نیامده است


صحنه‌های سراسر ایران پس از سال‌ها سوءمدیریت اقتصادی، بی‌رحمی دولت، و هزینه‌های گزاف که به نفع مردم نیست، شگفت‌انگیز نیست. به نظر می رسد که شورش ها در حالی گسترش می یابد که کارگران به نشانه همبستگی از کار خارج می شوند، اما وفاداری نیروهای امنیتی دولتی آینده اعتراضات را تعیین خواهد کرد.