تصاویر: فصل سوم استعدادیابی فلای بورد دریاچه آزادی
سومین دوره مسابقات استعدادیابی فلای بورد با حمایت انجمن جت اسکی (به ریاست جناب آقای سیلانچی) و با هماهنگی هیئت جت اسکی استان تهران زیر نظر رئیس کمیته ایمان احمدی و نایب رئیس کمیته خانم بهناز سربازی و دبیر کمیته مهران رحمتی) با هدف تشکیل و تاسیس تیم تهران برگزار شد. با توجه به برنامه ریزی های پیش رو و تنظیم تقویم کمیته، به زودی مسابقات انتخابی تیم ملی و ملی در رشته جذاب فلای بورد را خواهیم داشت.